top of page

Asianajotoimisto Ylikraka Oy:n asiantuntemukseen kuuluu kaikki insolvenssioikeuden eri osa-alueet sekä niihin liittyvät juridiset näkökulmat. Asiantuntijoidemme kokemus on karttunut usean vuosikymmenen ajan lukuisten konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyiden myötä. Hoidamme kaikenkokoiset konkurssitoimeksiannot aina toiminimistä laajoihin konserniyhtiöihin. Lisäksi asiantuntijamme ovat toimineet yrityssaneerauksissa selvittäjinä toteuttaen laajoja konsernirakenteiden muutoksia ja muita yritysjärjestelyjä.

 

Hoidamme jokaisen toimeksiannon tehokkaasti ja ammattitaidolla alusta loppuun.

LIIKEJURIDIIKAN

PALVELUT

Palvelut yrityksille

PALVELUT YRITYKSILLE

Asunto-osakeyhtiöoikeus
Kiinteistöoikeus ja rakentaminen
Maksukyvyttömyys

ASUNTO-OSAKEYHTIÖOIKEUS

Katso Yhtiöoikeus

KIINTEISTÖOIKEUS 

JA RAKENTAMINEN

Palveluihimme kuuluvat myös kiinteistö- ja rakentamisoikeuteen liittyvien toimeksiantojen hoitaminen. Yleisimpiä toimeksiantoja ovat kiinteistöjen käyttöön, hallintaan ja luovutuksiin liittyvät menettelyt ja valitusprosessit.

Kiinteistöoikeuteen kuuluviin toimeksiantoihin liittyy usein suuri taloudellinen intressi. Tavoitteemme on hankkeiden sujuvan etenemisen varmistaminen ja asiakkaamme edun huomioiminen joka vaiheessa.

 

Kiinteistöoikeudellisten toimeksiantojen erityispiirteisiin kuuluu monipuolinen ennakointi sekä kiinteä yhteydenpito eri sidosryhmiin. Laadimme monenlaisia kiinteistöjen hankintaan, käyttöön ja hallintaan liittyviä asiakirjoja ja toimeksiantoja.

 

Asioiden riitautuessa avustamme asiakkaitamme erilaisissa valitusprosesseissa ja hallinnollisissa menettelyissä, joissa käsitellään esimerkiksi menettelytapojen lainmukaisuutta tai mahdollisia korvauskysymyksiä. Etsimme aina toimivimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun asiakkaamme tarpeisiin.

MAKSUKYVYTTÖMYYS

Toimistollamme on vuosikymmenien kokemus yritysten maksukyvyttömyysasioiden hoitamisessa. Asianajajamme ovat toimineet lukuisissa konkurssimenettelyissä pesänhoitajina ja yrityssaneerausmenettelyissä selvittäjinä. Konkurssi- ja yrityssaneeraustoimeksiantojen lisäksi hoidamme vapaaehtoisia tervehdyttämisiä ja yritysjärjestelyitä.

 

Hoidamme myös näihin toimeksiantoihin liittyvät perintä-, ulosotto-, takaisinsaanti-, realisointi- ja rikosasioiden hoitamiset. Oikeudellisen osaamisen lisäksi meillä on myös laaja osaaminen taloudellisissa asioissa, vankan liiketaloudellisen koulutuksen ja vuosien käytännön kokemuksen kautta.

 

Lakisääteisen yrityssaneerauksen lisäksi hoidamme myös vapaaehtoisia tervehdyttämisiä. Yrityksen maksukyvyttömyystilanteessa voimme osaamisemme ja hyvien velkojasuhteidemme avulla kartoittaa mahdollisuudet vapaaehtoiseen tai lakisääteiseen saneeraamiseen. Tarjoamme näihin menettelyihin ammattitaitoista palvelua.

 

Olemme hoitaneet satoja konkurssipesiä pesänhoitajina sekä yrityssaneerauksia selvittäjinä. Velallisyhtiöt ovat edustaneet käytännöllisesti katsoen kaikkia yritysmaailman toimialoja, joten meillä on kokemusta erilaisten ja erikokoisten konkurssien ja saneerausten hoidosta. Meillä on kokemusta myös velkojien ja velallisten avustamisesta ulosottoihin ja takaisinsaanteihin liittyvissä selvityksissä.

 

Toimivat yhteytemme verotuksen, tilintarkastuksen ja realisoinnin asiantuntijoihin takaavat, että asiakkaamme saavat ajankohtaiset tiedot ja luotettavat johtopäätökset nykyisistä ja tulevaisuuden toimintaedellytyksistään.

 

Olemme aktiivisesti mukana myös Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n toiminnassa.

 

RIIDANRATKAISU JA 

OIKEUDENKÄYNNIT

Meillä on pitkä kokemus ja kattava osaaminen erilaisten riita-asioiden hoitamisesta sekä yleisissä tuomioistuimissa että välimiesmenettelyissä. Riitojen syntyperusteet ja taustatekijät ovat hyvin erilaisia. Ne voivat kohdistua muun muassa tehtyyn sopimukseen, luovutetun esineen tai annetun palvelun laatuun tai toisen osapuolen maksukyvyttömyyteen tai maksuhaluttomuuteen. Olipa riidan perusteena mikä tahansa taustatekijä, pyrimme ratkaisemaan asian päämiestämme tyydyttävällä tavalla.

 

Riidanratkaisussa pyrimme löytämään aina asiakkaan kannalta kannattavimman ratkaisun, mikä tarkoittaa usein sovinnollisen ratkaisun löytämistä. Sovinnon hyviä puolia ovat mm. asian ratkaisu nopeasti ja lopullisesti, toisin sanoen ilman oikeudenkäynteihin usein liittyvää muutoksenhakumenettelyä, samoin asian aiheuttamien kulujen ja haittojen minimointi ja helpompi ennakointi. Jos riita-asian sovinnollinen ratkaisu ei ole mahdollista, palveluumme kuuluu myös tarvittavien oikeudenkäyntien läpivieminen kokemuksella ja ammattitaidolla.

 

Selvitämme aina asiakkaamme puolesta myös mahdollisuudet saada oikeudenkäyntikuluihin turvaa oikeusturvavakuutuksesta. Oikeudenkäyntimenettelyyn kuuluvat asiat – mahdollisuuksineen ja riskeineen – käymme asiakkaamme kanssa huolellisesti läpi ennen aloitusta. Näin sekä asiakkaallamme että meillä on oikea ja yhteinen näkemys asian hoitotavasta.

SOPIMUSOIKEUS

Monipuolinen kokemuksemme eri sopimustyypeistä täydentää yleisen sopimusoikeuden asiantuntemustamme. Avustamme asiakkaitamme monenlaisissa sopimuksiin ja sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä: alkaen yksittäisen sopimuksen tai yritysten käyttämien vakiosopimusten ehtojen laadinnasta aina sopimusten tulkintaan tai sopimuksiin liittyviin riitoihin.

 

Laadimme sopimukset aina yhteistyössä asiakkaamme kanssa. Meillä on erinomainen ymmärrys sopimuksista ja laaja-alainen osaaminen eri liiketoimintojen osa-alueista, mikä auttaa sopimuskokonaisuuksien hallinnassa. Tarjoamme pitkäkestoisia ratkaisuja asiantuntevasti sekä aina asiakaslähtöisesti. Otamme aina huomioon asiakkaidemme yksilölliset seikat. Työmme koostuu muun muassa erilaisten sopimusten neuvotteluista ja laatimisesta.

TYÖOIKEUS

Työoikeudelliset sopimukset ja niistä aiheutuvat riita-asiat kohdistuvat yrityksen tärkeimpään voimavaraan – henkilöstöön. Siksi niiden asiantuntevaan ja huolelliseen hoitamiseen pitää suhtautua paljon suuremmalla vakavuudella kuin nykyisin monissa yrityksissä ja yhteisöissä on käytäntönä. Syytä olisi myös perusteellisesti harkita osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon asemaa määrittävien lainsäädännön ja työehtosopimusten määräysten täydentämistä erillisillä sopimuksilla.

 

Työoikeudellisten ongelmatilanteiden kirjo on viime vuosina laajentunut merkittävästi. Syynä ovat työ- ja virkasuhteiden määräaikaisuutta, vuokratyövoimaa, yhteistoimintaneuvotteluja, salassapitovelvollisuutta, tietosuojakysymyksiä ja irtisanomissuojaa koskevien riita-asioiden lisääntyminen ja monimutkaistuminen.

 

Yritysten sukupolvenvaihdoksiin, liiketoiminnan luovutuksiin ja muihin yritysjärjestelyihin liittyvät sopimusasiat muodostavat työoikeuden alalla merkittävän ja kasvavan painopistealueen. Se täytyy olla jokaisen muutosta suunnittelevan tai tekevän yrityksen hallinnassa. Työvoiman käyttöä vähennettäessä tai liiketoimintaa uudelleen organisoitaessa on tärkeää, että työnantaja tuntee henkilöstöä koskevat neuvotteluvelvoitteet ja prosessit.

 

Hyvin tehdyt sopimukset, oikein hoidetut neuvottelutilanteet ja asiantuntevasti suoritetut toimenpiteet ovat yrityksen kannalta parasta työoikeudellisten riskien hallintaa. Ne ovat myös henkilöstön kannalta tukeva perusta työmotivaation säilymiselle. Avustamme niin yrityksiä kuin työntekijöitäkin sopimusten teossa ja ongelmatilanteiden selvittämisessä.

YHTIÖOIKEUS

Yhtiöoikeuteen liittyvä osaamisemme kattaa yrityksen toimintaan liittyvän neuvonnan ja ongelmanratkaisun sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Avustamme yrityksen perustamiseen ja yhtiömuodon valintaan liittyvistä kysymyksistä alkaen aina toiminnan aikana esiin tulevissa juridisissa kysymyksissä sekä yritystoiminnan muutostilanteissa.

 

Avustamme pitkäaikaisella kokemuksella asiakkaitamme hallitustyöskentelyssä ja päätöksentekoon liittyvissä erityiskysymyksissä.

 

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöoikeus

 

Meillä on pitkäaikainen kokemus asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvästä juridiikasta. Hoidamme niin yhtiökokous- ja moitekanneasiat kuin muutkin oikeudelliset palvelut, kuten hallituksen jäsenten vastuukysymykset, yhtiöjärjestyksen muutokset ja huoneistojen haltuunotot yhtiön hallintaan. Tarvittaessa hoidamme myös näihin kysymyksiin liittyvät oikeudenkäynnit.

 

Avustamme asiakkaitamme muun muassa asunnon kauppaan, luovuttamiseen, vuokraamiseen tai ostamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hoidamme mielellämme asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen realisointiin liittyvät toimenpiteet alusta loppuun asiakkaidemme toivomalla tavalla. Olemme hoitaneet merkittäviä kiinteistötransaktioita, joiden kohteina ovat olleet muun muassa Helsingin keskustan arvokiinteistöt, satojen hehtaarien maa- ja vesialueet sekä erilaisia tuotannollisia tiloja, kuten tehtaita ja halleja. Näiden lisäksi hoidamme itsenäisesti muun muassa asunto-osakkeiden ja erilaisten toimistotilojen myyntejä.

YRITYSJÄRJESTELYT

Meillä on laaja-alainen osaaminen vaativissa yritysjärjestelyissä. Asiantuntijamme neuvovat asiakkaitamme erilaisissa sulautumisissa, yritysostoissa, jakautumisissa sekä osakevaihtoihin liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

Avustamme asiakkaitamme erilaisissa toimeksiannoissa monipuolisella kokemuksella. Vahva osaaminen muun muassa vero- ja yhtiöoikeudellisissa asioissa takaa asiakkaidemme kannalta aina parhaimman mahdollisen tilanteen.

Tehokas projektinhallinta sekä vahvat neuvottelutaidot ovat yritysjärjestelyjen peruslähtökohta. Olemme toimineet neuvonantajina erikokoisissa yritysjärjestelyissä sekä kotimaassa että kansainvälisissä toimeksiannoissa.

VAHINGONKORVAUSOIKEUS

Vahingot ja niiden seurauksena vaadittavat korvaukset kuuluvat sekä yritysten että yksityishenkilöiden arkipäivään, mutta oikeat tiedot vahingonkorvausvelvollisuuden perusteista ovat valtaosalle vieraita tai ne tunnetaan puutteellisesti. Ensimmäinen lähtökohta vahingonkorvausmahdollisuuden tarkastelussa on selvittää, onko vahinko syntynyt sopimussuhteessa olevien kesken vai sopimussuhteen ulkopuolella, sillä korvaussäännöt näiden kahden ryhmän kesken ovat erilaisia.

 

Olemme hoitaneet monenlaisiin yhteyksiin liittyviä vahingonkorvausasioita sekä neuvottelemalla että oikeudenkäynneissä, joten pystymme yleensä jo etukäteen arvioimaan kannattaako korvausvaatimus esittää tai miten esitettyyn korvausvaatimukseen on syytä suhtautua.

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit
Sopimusoikeus
Työoikeus
Yhtiöoikeus
Yritysjärjestelyt
Vahingonkorvausoikeus
bottom of page